HEAD OFFICE | ZENTRALE

  • Jingsi Road, Shizhong District, Jinan, Shandong, China

  • Jingsi Str., Shizhong Bezirk, Jinan, Shandong, China

  • Tel +86 531 86109991

  • Fax +86 531 86101306

  • info@passivehouse.cc

BRANCH OFFICE | FABRIK

  • Dezhou, Shandong, China

  • +86 531 86109991

  • info@passivehouse.cc